ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ