Προμήθεια τροφίμων & λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Ερέτριας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2021