Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, έως 2 μήνες