Κατηγορία: Εργασία - Απασχόληση

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, έως 2 μήνες

prok_99ΤΘΟΞ21-ΓΗΓ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10ος 2ΜΗΝΑ 2021

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. 2μηνα

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» κατόπιν της υπ. αρ. 46/2021 (ΑΔΑ: ΨΟΓ1ΟΞ21-ΔΡΠ) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός(1) ατόμου προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, για της εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα- χρονική περίοδο:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

100

ΥΕ Καθαριότητας- Βοηθητικών Εργασιών

1

Δύο (02) μήνες

ΣΥΝΟΛΟ

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

100

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν , τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

  1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

  2. Βασικό τίτλο σπουδών.

  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής), προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα.

  4. Για την απόδειξη της εμπειρίας βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ο χρόνος και η ειδικότητα απασχόλησης. Οι μισθωτοί του Δημόσιου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.

  5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι(περιλαμβάνεται στο έντυπο της Αιτήσεως) :

Α. “το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών”. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

Β. «ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ


Κατόπιν επιβολής του μέτρου για την αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορωνοιού COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail: npdd_eretrias@0674.syzefxis.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα) από 21.10.2021 ημέρα Πέμπτη έως και 26.10. 2021 ημέρα Τρίτη έως και 15:00 μεσημβρινή.

Αιτήσεις μετά από την αναγραφόμενη ημερομηνία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα γίνονται δεκτές. Αυτό θα προκύπτει από την ημερομηνία και ώρα αναφοράς αποστολής των, στο ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο(e-mail).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μιας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» στη διεύθυνση https://dafniforos.gr/

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ


Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ», (Ταχ. Δ/νση : Τιμοκράτους Φανοκλέους 1, Ερέτρια Ευβοίας) συντασσομένου κατά το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), πρακτικού ανάρτησης και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 55 – 67 ΕΤΩΝ

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 

  1. ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (3 Θέσεις)

 

  1. ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(1 Θέση)

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος από Τετάρτη 7/07/2021 έως Τρίτη 20/07/2021

Οι υποψήφιοι δηλώνουν ενδιαφέρον για μία (1) ειδικότητα στέλνοντας email στο kpaxal@oaed.gr το ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Διαβάστε περισσότερα