Τα ΚΑΠΗ :

– Προσφέρουν υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα στην Τρίτη ηλικία.
– Καλλιεργούν την αλληλεγγύη και την συντροφικότητα.
– Αποσκοπούν στην ψυχαγωγία των μελών τους μέσα από δράσεις που
προβλέπονται. (π.χ. εκδρομές)

Υπεύθυνος ΚΑΠΗ Ερέτριας
Πρόεδρος Δημήτριος Καραταϊρης

1. Άμισθη Επιτροπή ΚΑΠΗ Ερέτριας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημήτριος Καραταϊρης
ΜΕΛΟΣ Μαλέτα Αρχοντία
ΜΕΛΟΣ Σπερδούκλης Γεώργιος
Υπεύθυνος ΚΑΠΗ Αμαρύνθου
Πρόεδρος Ευαγγελία Καραβά

2. Άμισθη Επιτροπή ΚΑΠΗ Αμαρύνθου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ευαγγελία Καραβά
ΜΕΛΟΣ Φωτεινή Γιαννακούρη
ΜΕΛΟΣ Αντώνης Βάσιλας

Φωτογραφικό Υλικό

Πρόσφατες Ανακοινώσεις